1. Toepassing

De algemene voorwaarden van Vajra Coaching, aangevuld met eventuele bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met de klant. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant. Er kan enkel van afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.

Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de overige bepalingen niet uit.

2. Offertes en prijsbepaling

Elke offerte van Vajra Coaching is vrijblijvend en geldt tot 14 kalenderdagen na de offertedatum.

De vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Eventuele extra kosten, zoals verzendkosten of kosten voor een telefonisch contact ten voordele van de klant, zijn ten laste van de klant.
De aangeboden tarieven zijn vastgelegd door de dienstverlener. In het geval van speciale of onaangemelde omstandigheden, zoals extra kosten van een telefonisch gesprek of laattijdigheid bij een afspraak in de praktijk of online die ten nadele van Vajra Coaching zijn, heeft Vajra Coaching het recht om eventuele extra kosten aan te rekenen aan de klant.

3. Dienstverlening & betaling

Iedere aanvraag of afspraak bij Vajra Coaching moet door de klant schriftelijk of telefonisch bevestigd worden.
Vajra Coaching mag een aanvraag weigeren op basis van onregelmatigheden ten laste van de klant, zoals nalatigheid, laattijdigheid of wanbetaling.

De inhoud van de dienst is bepaald door de aanbieding of vraag van de klant. Wijzigingen en/of aanvullingen kunnen naderhand in onderling akkoord schriftelijk of mondeling worden vastgelegd. Bijkomende diensten, niet voorzien in de aanbieding of afspraak, worden afzonderlijk aangerekend.

Afspraken in de praktijk

Afspraken in de praktijk worden steeds op voorhand of ten laatste bij aanvang van het consult in de praktijk betaald. Bij uitbreiding van de dienst worden bijkomende kosten steeds voor aanvang van de extra dienstverlening betaald.

Bij laattijdigheid wordt er GEEN terugbetaling gedaan, noch vermindering van de kosten toegestaan. Dit wil zeggen dat het volledige bedrag volgens afspraak betaald dient te worden voor het vastgelegde tijdstip.

​Indien je niet aanwezig kan zijn op je afspraak, vragen we om ten laatste 48 uur op voorhand te verwittigen zodat we nog een andere afspraak op jouw gekozen tijdstip kunnen vastleggen. Indien je je afspraak minder dan 24 uur op voorhand annuleert, zijn wij genoodzaakt om het consult gedeeltelijk aan te rekenen.

Afspraken op afstand / online

Online afspraken en afspraken of behandelingen op afstand worden steeds volledig op voorhand betaald. Pas na ontvangst van betaling wordt gevolg gegeven aan de aanvraag en wordt er een afspraak vastgelegd.

Consulten die digitaal betaald werden, dienen binnen een week na betaling vastgelegd te worden. Dit betekent dat de datum en het tijdstip van de afspraak binnen de week na stortint vast moeten staan; het consult kan wel meer dan een week na betaling opgenomen worden.
Indien dit niet gebeurt, wordt het gestorte bedrag niet teruggestort.

In geval er iets misliep met de storting, kan het bedrag mits geldige reden teruggestort worden, verminderd met de transactiekosten die gelden afhankelijk van je betaalmethode. 

Bij laattijdigheid op de afspraak wordt er GEEN terugbetaling gedaan, noch vermindering van de kosten toegestaan. Dit wil zeggen dat het volledige bedrag volgens afspraak betaald blijft voor het vastgelegde tijdstip.

Afwijkingen in de vooropgestelde afspraakmogelijkheden of aanbiedingen, zoals een kortere afspraak, kunnen uitzonderlijk toegestaan worden.

​Indien je niet aanwezig kan zijn op je afspraak, vragen we om ten laatste 48 uur op voorhand te verwittigen zodat we nog een andere afspraak op jouw gekozen tijdstip kunnen vastleggen. Indien je je afspraak minder dan 24 uur op voorhand annuleert, zijn wij genoodzaakt om het consult gedeeltelijk aan te rekenen.

Opleidingen en workshops

Alle cursussen, opleidingen en workshops worden steeds volledig op voorhand betaald, ten laatste op de eerste cursusdag voor aanvang van de cursus. De vermelde tarieven liggen vast en er is geen afwijking of vermindering mogelijk. Bij voortijdige stopzetting van de cursus wordt er GEEN terugbetaling gedaan.

De informatie omtrent cursuspakketten, kaarten en cursusuren die op de website vermeld staat, dient gekend te zijn bij de klant.

Er wordt de mogelijkheid geboden om een intake-gesprek te hebben alvorens een cursus vast te leggen. Indien achteraf beslist wordt om de cursus aan te vatten, worden de kosten van het intake-gesprek verrekend in het totaalbedrag van de cursus.

4. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de dienstverlener (Vajra Coaching)

Elke dienst waartoe Vajra Coaching zich verbindt, houdt slechts een middelenverbintenis in. Dit wil zeggen dat wij al het mogelijke doen om u de juiste middelen en het juiste advies aan te reiken, maar dat wij niet instaan voor al dan niet verwachte, behaalde resultaten.

Indien een afspraak, cursus of workshop of eender welke dienst niet kan doorgaan omwille van een dwingende reden ten laste van Vajra Coaching, worden reeds voldane kosten volledig terugbetaald.
Vajra Coaching heeft steeds het recht om uitzonderlijk een dienst of een gedeelte ervan, te laten uitvoeren door derden. Deze delegatie wordt aan de klant gemeld en houdt nooit in dat Vajra Coaching afstand doet van de rechten die haar toekomen krachtens de verleende dienst.

Alle vertrouwelijke informatie, gegevens, documenten, foto’s, etc. die verkregen worden voor de uitvoering van de dienst worden door beide partijen geheim gehouden. Beide partijen leggen de geheimhoudingsplicht eveneens op aan derden die bij de opdracht betrokken zijn.

Vajra Coaching is geen medische praktijk; behandelingen en consulten kunnen als dusdanig nooit een medisch advies vervangen! Het blijft het recht en de plicht van de klant om in dringende medische situaties steeds een bevoegd arts te raadplegen.

5. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de klant

De klant zal Vajra Coaching te allen tijde en tijdig alle noodzakelijke informatie die van belang is en/of kan zijn voor de uitvoering van de dienst, kosteloos verschaffen. De klant staat zelf in voor de juistheid van de verstrekte informatie en de privacy van mogelijke betrokken personen.

Enkel de klant is en blijft verantwoordelijk voor alle door derden en/of door zichzelf geleden schade in de ruimste zin, die voortvloeit of verband houdt met die informatie en de privacy van mogelijke betrokken personen. In dit kader zal de klant Vajra Coaching vrijwaren tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot enige schade die een gevolg is van onjuiste of doorgegeven vertrouwelijke informatie.

6. Facturen en protest van facturen of betaling

Vajra Coaching heeft te allen tijde het recht om facturen op te stellen voor de uitgevoerde prestaties, zelfs indien dit slechts gedeeltelijke prestaties betreffen.
Elk protest aangaande de opstelling, de vorm of de inhoud van de facturen, hierin begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, is slechts geldig en kan derhalve slechts ontvankelijk worden verklaard, indien dit protest wordt geformuleerd binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven.
In geval van protest blijven de factuurbedragen waarop het protest niet van toepassing is, opeisbaar op de vervaldatum van de factuur en worden deze bedragen desgevallend, ingeval van laattijdige betaling vermeerderd met de intresten, schadevergoedingen en invorderingskosten zoals hierna onder punt 7 bepaald.
Bij ontstentenis van een geldig protest zoals hierboven bepaald, erkent de klant de juistheid van de door ons gefactureerde prestaties, zelfs indien hierover geen voorafgaandelijke overeenkomst of aanbod van Vajra Coaching bestaat.

7. Betalingsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking moeten al de verleende diensten en facturen betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum of tijdstip van afspraak, zonder vermindering van welke aard ook. Betalingen achteraf dienen te gebeuren door overschrijving op onze bankrekening.

Bij gebrek aan integrale betaling van een dienst binnen de voornoemde termijn, heeft Vajra Coaching vanaf de dag volgend op de als hierboven bepaalde termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht op de betaling van een verwijlintrest zoals voorzien in artikel 5 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 02/08/2002. Tevens heeft Vajra Coaching recht op een schadevergoeding van 10%.

Door niet te betalen binnen de voorgenoemde termijn erkent de klant bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor aan Vajra Coaching schade te berokkenen. Deze schade, hierin inbegrepen de invorderingskosten, zoals bedoeld in het artikel 6 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 02/08/2002, dient vergoed te worden door de klant.

8. Diverse bepalingen

Vajra Coaching is van elke verbintenis ontslagen in overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld ziekte of omstandigheden die de uitvoering van de dienst verhinderen.

9. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Vajra Coaching komt met de klant overeen om voorafgaandelijk aan iedere rechtsgang, alle middelen aan te wenden om tot een minnelijke schikking te komen. Dit echter met uitzondering van de invordering van onbetaalde bedragen, in dit geval kan Vajra Coaching zich onmiddellijk tot de hierna bepaalde rechter wenden.

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn exclusief bevoegd.
Alle door Vajra Coaching met de klant afgesloten overeenkomsten alsook de uitvoering van de diensten zijn exclusief aan het Belgisch recht onderworpen.